ประวัติโรงพยาบาลทุ่งฝน

Administrator, 17 พ.ย. 2559 09:02 น.

ความเป็นมา


               โรงพยาบาลทุ่งฝน เป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจำนวน 19 แห่ง ของจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ เลขที่ 134 หมู่ 11 ถ.ทุ่งฝนสามัคคี ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน ระยะทางจากจังหวัดอุดรธานี ถึง อำเภอทุ่งฝน ประมาณ 64 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง สภาพทั่งไปของประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรมที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลปัจจุบัน เดิมเป็นสำนักงานเกษตรกรรม
               โรงพยาบาลทุ่งฝนได้พัฒนาขยายโรงพยาบาลเป็นขนาด 30 เตียง ปัจจุบันโรงพยาบาลได้เปิดดำเนินการมาแล้ว 34 ปี โดยให้บริการในด้าน การรักษาพยาบาล การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง การบริการในด้านสุขาภิบาล ตลอดจนให้บริการทางวิชาการต่าง ๆ กับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของโรงพยาบาล เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการในการมารับบริการที่โรงพยาบาลทุ่งฝนของเรา โรงพยาบาลได้ผ่านการประเมิน ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผ่านการพัฒนามาตรฐาน พรพ.( HA ) บันไดขั้นที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 และได้รับการรับรองมาตรฐาน ได้ผ่านการพัฒนามาตรฐาน พรพ.( HA ) บันไดขั้นที่ 3 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
               ใน การนี้ โรงพยาบาลทุ่งฝน ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ บุคคลที่ได้เป็นส่วนสำคัญ คงจะไม่พ้นคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ที่ร่วมกันตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ และที่สำคัญมากที่สุด คือ พวกเราเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุ่งฝนทุกคน ที่จะร่วมกันเสียสละ ทุ่มเท ความคิด แรงกาย แรงใจที่จะนำ โรงพยาบาลไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด คือสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการทุกคน

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลมีผู้อำนวยการดังนี้
1. นายแพทย์วันชัย ศักดิ์อิสระพงษ์ พ.ศ. 2528 – 2531
2. นายแพทย์วิพล รัชตะพงศ์ธร พ.ศ. 2531 – 2534
3. นายแพทย์ธงภักดิ์ มีเพียร พ.ศ. 2534 – 2535
4. นายแพทย์บุญชัย กิจวัฒนชัย พ.ศ. 2535 – 2537
5. นายแพทย์ประพนธ์ เครือเจริญ พ.ศ. 2537 – 2538
6. นายแพทย์พิษณุ บริบาลบรรพตเขตต์ พ.ศ. 2538 – 2553
7. นายแพทย์ฉัตรชัย ประทุมทิพย์ พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน

อาณาเขตติดต่อของโรงพยาบาลทุ่งฝนมีดังนี้
ทิศเหนือ จด ถนนทุ่งฝนสามัคคี
ทิศใต้ จด ที่ดินบริเวณบ้านพักข้าราชการ สำนักงานประถมศึกษา
ทิศตะวันออก จด สำนักงานเทศบาลอำเภอทุ่งฝน
ทิศตะวันตก จด ที่ว่าการอำเภอทุ่งฝน สำนักงานที่ดิน

ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด

 • พ.ศ. 2526

  34 ปี ที่ผ่านมา

  ดำเนินก่อสร้างด้วยงบประมาณ จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 • พ.ศ. 2527

  ก่อสร้างแล้วเสร็จ

 • พ.ศ. 2528

  เปิดดำเนินการให้บริการ รับผู้ป่วยอย่างเป็นทางการครั้งแรก โดยมีแพทย์รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ คือ นายแพทย์วันชัย ศักดิ์อิสระพงศ์และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ อีก รวมทั้งสิ้น 9 คน พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล 1 ตำบลคือ ตำบลทุ่งฝน ซึ่งโรงพยาบาลรับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน(หมายเหตุ ตำบลทุ่งฝน ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน แต่อีก 4 หมู่บ้าน สอ.กุดค้ารับผิดชอบ)

 • พ.ศ. 2540

  โรงพยาบาลทุ่งฝนได้พัฒนาขยายโรงพยาบาลเป็นขนาด 30 เตียง

 • พ.ศ. 2551

  โรงพยาบาลได้ผ่านการประเมิน ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผ่านการพัฒนามาตรฐาน พรพ.( HA ) บันไดขั้นที่ 1

 • พ.ศ. 2553

  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ได้ผ่านการพัฒนามาตรฐาน พรพ.( HA ) บันไดขั้นที่ 3